488 ฟุต

     “น้ำดื่มสตาร์” เป็นน้ำดื่มที่ผลิตจากแหล่งน้ำดิบใต้ดิน ที่ความลึกมากกว่า “488 ฟุต” จุดเริ่มต้นของน้ำดื่ม สตาร์ ก็คือ ทางน้ำดื่มสตาร์ ได้ดำเนินการให้ทางคณะสำรวจและวิจัยทางธรวิทยาเพื่อคนหาแหล่งน้ำดิบใต้ดิน จาก “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เข้าสำรวจและวิจัยในเขตพื้นที่ของที่ตั้งโรงงาน จนพบกับแหล่งน้ำดิบใต้ดิน จึงได้ดำเนินการขุดเจาะลงไปที่ความลึกมากกว่า 488 ฟุต หรือเทียบเท่าตึกสูงมากกว่า 44 ชั้น ก็ได้พบกับทางน้ำหรือแหล่งน้ำดิบใต้ดินของน้ำดื่มสตาร์

     ด้วยระดับความลึกนี้ ทาง “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เรียกว่า “ชั้นน้ำนนทบุรี” จากข้อมูลของ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ที่มีการทำการสำรวจและวิจัยแหล่งน้ำใต้ดิน สำหรับ “ชั้นน้ำนนทบุรี” นั้น ถือเป็น 1 ในชั้นน้ำใต้ดินที่มีน้ำดิบคุณภาพสูง อีกแหล่งหนึ่ง จากบรรดาแหล่งน้ำดิบใต้ดินทั้งหมดในประเทศไทย เนื่องจาก ตามข้อมูลการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดิน ของ “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” ของประเทศไทยระบุว่า “คุณภาพของแหล่งน้ำใต้ดิน จะมีคุณภาพที่แตกต่างกันออกไป ตามคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ ในแต่ละภาคของประเทศไทย” อ้างอิงตาม “งานวิจัยสถานการณ์แหล่งน้ำใต้ดินในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี พศ.2555” ระบุว่า จากการขุดเจาะสำรวจทางธรณีวิทยาเพื่อค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งปิโตรเลียมทั้งจากภาครัฐและเอกชน พบว่าสามารถจำแนกชั้นน้ำได้ 8 ชั้นตามระดับความลึกและลักษณะของทางน้ำ นั่นคือ 1. ชั้นน้ำกรุงเทพ , 2.ชั้นน้ำพระประแดง , 3.ชั้นน้ำนครหลวง , 4.ชั้นน้ำนนทบุรี , 5.ชั้นน้ำสามโคก , 6. ชั้นน้ำพญาไท , 7.ชั้นน้ำธนบุรี และ 8.ชั้นน้ำปากน้ำ สำหรับชั้นน้ำ “นนทบุรี” ถือเป็น 1 ในชั้นน้ำ ที่มีคุณภาพน้ำดี ชั้นนึง จากชั้นน้ำทั้ง 8 นี้ เนื่องจากชั้นน้ำ นนทบุรี เป็นชั้นน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่ ตั้งแต่ตอนบนของ จ.นนทบุรี ขึ้นไป โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีฯ , อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ไล่ลงไปจนถึง จ.นนทบุรี จะมีคุณภาพน้ำที่ดีมากในชั้นน้ำนี้ เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ ที่รับน้ำจากทางภาคเหนือในฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝน เพราะภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมากที่สุดนั่นเอง

Scroll to Top